โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การรักษาภาวะสมองเสื่อม สำหรับแพทย์” ครั้งที่ 1

สามารถรับฟังในรูปแบบ Online ได้ตั้งแต่
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 (30 วัน)

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การรักษาภาวะสมองเสื่อม สำหรับแพทย์” ครั้งที่ 1
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564

ผลการเข้าร่วมอบรม:
คุณผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมอบรมที่ร้อยละ 80
หัวข้อบรรยายวันที่ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564

Host by